بی متال زیمنس

دستگاه بی متال زیمنس وسیله است که از الکتروموتورها در برابر جریان اضافی بارها حفاظت می کند.

در دستگاه بی متال میزان انبساط فلز مس (cu) بیشتر از فلز روی (zn) است و زمانی که این دو فلز با یک دیگر اتصال پیدا می کنند و روی هم قرار می گیرند قطعه ای که از این اتصال تشکیل می شود حالت خمیده پیدا می کند. از آن جایی که انبساط فلز روی zn نسبت به فلز مس (cu کمتر است، بنابراین خمیدگی به سمت فلز روی اتفاق می افتد.

روش کار دستگاه بی متال

هر دستگاه بی متال از سه تیغه تشکیل می شود و سیمی که حامل جریان بار باشد به دور این سه تیغه پیچیده می شود. زمانی که جریان اضافه بار از سیم عبور کند، سیم حامل جریان گرم می شود و حرارت حاصل از گرما به دستگاه بی متال منتقل شده و موجب خم شدن تیغه ها می شود. بی متال ها با وارد کردن فشاری به اندازه یک میکروسوئیچ به اهرم، سبب قطع شدن مدار فرمان می شوند.